Skip to main content

Full text of "Henrici Meibomii De medicorum historia scribenda epistola ad V. CL. Georg. Hier. Velschium .."

See other formats


2011 deae 


the Biblioteca Nazionale Centrale di F 


E 


Early European Books, Copyright Φ 2011] Ρβγοῶυδϑβ τς 
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
CFMAGL. 1.7.93/a 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
[ez Yel Ma AP 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 


[UTSTe reproduced by courtesy of Dr Biblioteca Nazionale eco di Firenze 
CFMAGL. 1.7.9 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 


[ei Z^ Yel 1.7.937α 


Early European Bo pyright O 2011 ProQuest LLC 


f the Biblioteca ἡ nale Centrale di Firenze 


»- Bua. «2a, aeu ὦ «ὦ 


HENRICI ,Mzisowit M: rr 


MEDICORUM 
HISTORIA SGRL 


BENDA 


EPISIOLA 


: Ks C£ 


GEORG. HIER. VELSCHIVM 
Medicum Auguftanum & Ρο- 
lyhiftorem, 


| HELMESTADII, 
Typis HENNINGI MVLLERI Acad. Typ. 
Auno C12 12 € LXIX 


LAO A——B P uem ddbde Ὡὡ΄ὦὦ -  ---Ὑ vive 
, , " - 


Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 


P 
£ 
q 
Ὁ 
t 
! 


am o δ μᾶς, ὧν Ὁ» 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
CFMAGL. 1.7.93/c 


— 


2E math e e ORTAM MISSE SA 
wwe NS NA S Jag) PIS 


^" 


| F. tr. 
 GEORG.HIERON. VELSCHIO 
:- Medicine. Doctor celeberrimo — 

l^ s AMENRICVS MEIBOMIVS 
E $& T. D 


SSSZNEZZe eruditionis de Egagreprlis commentario, 

. ideoque in meo per AVGVST AM veftram urbem tran- 

| fitu nihil magis. defiderabam , quàm coràm intueri.& faluta- 

rc eum, quem infcriptis ha&enus fueram veneratus; Exce- 

pifti autem me non tantüm fumma humanitate , fed.cadem 

€tiam abeuntem comitatus es, literasque in Italiam. dedifti, 

l quibus amicitie inter me & Cl. Virum Caro/em Offredumo E 

|^. τ «entrahendz pararius fuifti.. Non fuiffe auteémillius brevi He 
b. temporis fpatio coalitz amicitiz lubricam apud te memo- : ; 

viam , vel inde patuit, quod nuperin doé&iffimain Sj/eeew só- 

fervetionum tuarum praefatione non meminifti tantum mei, 

fed & invidendoelogio, quod'ipfum affe&uiimputo, ornati. 

Non reddam par pari, ne; novo nunc iterum beneficio ob- 

| ftri&us, adulari velle; & hic tui laudandi captaíle occafio- 

(0 ES . nem cuiquam videar. | .Cum praefertim fcripta tua ubique 

| oftendant,non tantum , quantum ín Arte noftra exquifita 

eruditione & multo ufu profeceris, fed quam variam prz- 

E A 2 terea 


C LURBCUNT C" 


.r 
Lecp- UP a 


- x 


“- 


ima 
— GG TN MIT m 
ἂν» τος 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 


uced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7.93/c 


d. terea omnis bonz dodrinz tibi cemparaveris fuppelleti- 
d lem, pluriumQue linguarum; Orientalium , Grace , Latina, 
earumque, qua hodie politioribus ufui funt & ornamento 
Italice , Gallic, Hifpanice peritia fis infiru&iffimus, Cum 
autem eopfe inloco Commentarii Parentis mei,g μακαράτε» 
JOHANNIS HENRICI MEIBOMII de Vitis Mc- 
dicorum feceris mentionem , eumque à te dcfiderari non 
obícure fignificaveris, inde nata occafione hanc ad te Epi- 
ftolam exarare volui, qua & illius inftitutum omne, & που 
dum Ícribendi, & quid ha&enus editionem remoratum , in- 
dicarem, fimulQue tuasopesad locupletándum id Ícriptum. 
lollicitarem. | : 
Non dicam apud te, quantz utilitatis fit iflac Vitarum 
d&eícriptio , cum vel maxime tibi placeat: nec recenfebo plu- 
ribus notiffimostibi, quiiflac opera demercri publicum vo- 
luerunt. Vetus. enim eft,deícribere Vitasvirorum celebrium, 
qui vel meritorum magnitudine , vcl commentationum 
docarum monumentisfamam nominisad pofteros tranfini- 
d fere: tum infingulisdifciplinis catalogum & Indicem ador. 
Bare,qui& nomina eorum, qui in emolumentum fcientia 
quid contulerunt ,infe contineat; & qua: ant qualiailla fue. 
zint,unoquafi intuituexhibeat. | Quivvitasvekplurium vel 
| | &nius digeflerint 5 infiniti olim fuerc, & funt hodie etiam- 
Pea i num non pauci Inter illos , quamvis ex veteribus Grzcis : 
rece nícan tir, Sur yrus , Amphicrates ; Demetr ius ByRABIIUUS, Die- 5 
| &less Lyfanias , CMegacles , Ntcfasy Socrates y Softcrazes:, Ariffexe- 
| mus CMnficus , T] eophbraffus , Dicearchus, "dntigonus. Caryfétus y : 
Mermippus Peripas. — "us, Apollodorus, Pbanias l'eripatezicus, Perphy- ἵ 
rius pluresque alii : vetuftatem tamen tantum pertulerunt | 
Diogenes Laertius, Plutarchus, Eunapius , Hefychius  Philoffrarus., 
Photius Patriarcha: ἃ Latinis Cicero, Cernelzus Nepos, SVelsniu, 
vdrelius Victor ,& his recentiores D. Hieronymus (qui in praef. | 
| in lib, de fcript.Ecclefiaft.non paucos.enpm Crat) Gesaadrus, 
; ! Honor ina 


———— 
cra pups "à 
TTA T aue hy m 


--- »ς τορι δος, e dam. met 
———— 


lf es 


m 
PU v. 
-—.(9 ΨΩ να ^ 


A mad ^ar 


mt 


— (A τὰ κἀς γος 
-— 


br 3 9" Moe M OMIM 


LE — 
S 5 
— 


e Sr 


MAIS 


-^ 


£o v 


SM M). 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
CFMAGL. 1.7.93/c 


itina, 


nto, . 


Cum 
TS, 
Me- 
non 
Epi- 
nios 
; ine 
tum. 


arum 
;plu- 
| vO« 
ium, 
num 
ifini- 
Idor« 
nti 
fue- 
"rvel 
iam- 
VcI3 
 Die- 
ἤσκει. 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 


Images re| 
ςρμάοι 


produced 7 courtesy of the Biblioteca 
1.7.937ε 


envie Vfedorus Ἡ  βσίρηε, Sigebertus Gemblacenfis &c. lorum 
quí Catalogum faltem autIndicem au&orum ,ac qui& δὲ qua- 
lia in fingulis difciplinis quisque fuerit commentatus ; pau- 
€1ores extitere; non tamen nulli,quiconfecerint. iuftinianus 
Amperator ZCrerum indicem nobis exhibuit, quo & nomina 
ipforum & numerum librorum conditorumin veftibulo Iu- 
115 fui nobis oftentat. - J»diczs Philfopberum pridem meminit 
Cicero ineratore: /z philofapbos veffres , iquitJf quando iaci- 
«t deceprus Iadicibus librorum , quod fno fere inferipti de rebus πο 
"5 &c. Meminit & Seneca , atque ita meminit, ut ln2ices 
illos incitamento nobis effc credatad illos imitandum ὃς fi- 
mile quid conandum ,quorum nomina &fcripta ob oculos 
nobis ponuntur. Meminit & Quintilianus, & Svetonius de 
Hlluttr. Gramm. & Galenus comm, in Hipp. libr. de Artic. 


Athenaeus non unoloco Callimachum citat ἐν τῷ παντοδαπῶν 


ev'y yegu&tbotvtv πήνακε: 1η indice omnigenám fcriptorum, Ejusdem 
aivaxe five iudice: meminit Laertius, & Suidas, ὃς Auctor 
Etyimologici in πίναξ. ' | : | 
. Horum emnium  faudabile fludium imitatus Parens 
meus A/foriam .Meatcam live de Mediets Ch rei Medica fcripzari- 
busfyntagma contcripfit. « Aliorum quidem vitas , aut parti- 
culam vitz, aliorum tantum catalogum aut fcriptorum in- 
dicem , quorundam feré folum exhibet nomen, neminem 


faciledata opera praeteriens, quem aliquando in rerum na-- 


1ur1 fuile lc&ione percepifiet.. Ex Philofophis quoque 
multiin hoc Medicorum catalogo comparent, quod nemo 
mirabitur. Nam & Philoforhia Democrito ἀδελφὴ «gj σύνοικ Qo, 
Aertulliano-/orer Mtascina dicitur , aliis :2Medzeima Pbzlofophiee 
ftia audit, Íed »aza aute marem: veteresQue Philofophi plu- 
zimifunul fuerunt Medici,finon opere, faltem cognitione. 
^NOntamen temeréPbhilofophorum quenquamMedicis annu- 
eravit, quem non.teftimonio aliquo antiquitatis Medicina 
um aut peritugp fuiffe , aut ad Medicinam quid perti- 

| xx A3 Reén$ 


Nazionale Centrale di Firenze 


. Sabor im ---τῶν «- ÓÉoai—mam 


ESO eomm i 


-* 


T"-— 


πον ον 


o em 


I ——- 


pon" 
itr? 


amens fcripfiffe fimuloftendit.IaBenofipaucostTerout prifce- 
rum & Regum affert , penesquos Medicina antiquitus erat, 
«uorumtameénaque inter Medicoscompárereneminem jus. 
fit, quem nonantiquitatis teftimonio Artiscultorem,fi non 
fa&orem , monftravit, Neque tamen omnes xqué magni no- 
minis funt, quos producir, Medicos, fed nonnulli minorum 


gentium. | In quo ipfayarietas legentem dele&abit: ceu in | 
cenis grandibus Íxpe facimus, ut cum optimis cibis fatiati. | 
fumus, varietastamen nobisexvilioribusgratafit. NeMe- ^ 
dicos quidem mali commatis , à Gracis Latinisque Poétis | 
in fabulis convitiis profciflos in hoc Medicorum catalogo M 


omifit. Omnes enim?in theatrum producendi erant, nullo 


ud mw". stuamibusmnw 


difcrimine, boni malive effent, ut de utrisque juxta fe pofi- 


tis ye&tius judicium facere liceret Artis candidato, atque: I li, 

| Juftcere tanquam in/Jerulum in vitas omuium ^ & 

Poffet., atque ex alis famere exemplum fibi... bi 

ὡς Hoc facere j Lec fuzere » bec dandis bec vitio feciret dari. ἃς 

Quod fi quis plerosque eorum à Poétis fictos; iftisque nomi- n 

ἢ fiibus forte in natura rerum non fuiffe contendat, cum co íu 
[^f .. mon litigaverim: fuiffetamenaliquando quos füb falis iftis | 

i] ficitiisque nominibus traducere atque exagitare ipfis libue- di 

1 tit, vix aliquis negatum iverit. Solenne enim hoc olim ri 

Ἢ 40}}}015 erat ΠΟΤῚ eos tantum, quos.amabant , fub.effiis no- & 

H minibus laudare, fed &, quos culpaturi erant , fub alienis no- bi 

H . "minibus difterre; & parcendo períonis-diceie de vitiis, Apu- D] 

Ι ἡ ᾿ leio obje&um legimus in judicio, quod Charinum & Cri- d 

εἰ τς ἶφι appellitaret in verfibus ; qui aliis nominibus vocaren- - di 

| "ur. ls refpondet : .Esdem opera. accufent C. Catullem , quod ET 

Lesbian pro Clodia momisarit , quod , que Metella erat , Peréllom mi 

fergpféris : d Propertium, qui Cyntbium dicat , Hoflium diffimuten: ti 

€ Tibullum, quod ei fft Plautia im animo, Delia in verfa. ^ Addit, "m 

eodem modo Virgilium, cum puerum amici fui Pollionis c 


Li laudaret; abfinentem nominum fc quidem Corydonem, 
“ἢ CET uc ᾿ς puerum. 
: 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 
f the Bibliotec 


uced by courtesy of the Bibli a Nazionale Centrale di Firenze 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7.93/c 


Early European Books, Copyright O 2 
F th 


Images repro: 
CFMAGL. 1.7 


αἀυςοὰ 7 courtesy of t 


wan* - cam 


" 


Un m c0 πα tmm  - 


e Bibli 


recenfere , quos Lapidis fui potfeffores δὲ inquifitores nomi- 
nant,relligio Parentifuit. Quis enim omnes illos, qui vel 
folis nominibus, iisque vel nullius linguz, vel barbaris , vel 
fidis in canto vulpe obtrudi folent ; & nominari , citra nau» 
fcam recenferec δ΄ Sunt ex iis Affrucanus, Agadimom; Araffraru,. 
drdapus , Ariflenes; Arxocb Afcanus, Affatesy Affratus, Attamcnus, 
Bacacer , Bulgus, Barceutres, Bulias , Bodilus, Borares, Cadmeon , Ce- 
vut, Chambar , Cramess Cufles, Dardanus ,Dardaris , Daufius , Dias 
«edes, Emiganus, Eximentus, Eximidiu; GlofJarius , Hecyla, Hena fa- 
piens, Hyargue, Locaffes , «Maudizus ,.Menabadus , Marfolaus , c AMe- 
Jfus, Napbitus, Obfemegams, Orphatus , Pitbea., Rárfon, Seitas, Zen. 
mon,Zimon, Atque hi , quibus recenfendis animo aliquis 
linqni poffit, adducuntur ab /fzre Turbo. P bilefopborum, Att» 
Gore Pandere , Autfore fBendoris folu, & id genus tenebrioni- 


. bus, & minorunr gentium fcriptorculis;ipfis eque obícuris,. 


ac funt illi; quos Artifuz lucem putant allucere, eamáne il- 
luftratum ire, ^ Ob talium certé omiffionem nemo- facile 
fnecenfebit Parenti mecs nifi qui fit de genere horum. ' 

.  Geffit autemeo ferefe modo Parens in enarrandis Me 
dicis, quo in Hiftoricis Gracis, LatinisQue ,. aliisque fcripto- 
ribus Vir fummus Ger&ardus Iobanues Fofitus. Initio Introduce 
é&ionem quandám pramifit, in qua & de vafto Mfedicinz am- 
bitu ; & dc Medicorum Seé&is Otrdinibusque ex. Antiquitate 
omni pluribus agit. Deinlibro Primocos;qui ab Orbe Con- 
dito ad ufque Vrbem Conditam: Secundo, qui ab Vrbe Cos 


- dita usque ad natum Chriftum: Tertio qui à gato Chrifto 


"usque adfeculi decimi quinti medium vixerunt : Quarto de- 


-Bique omnes, quorum in incerto atás eft, ordine Alphabe- 
oenumerat. Quod fi eaim εὐ libeat illos quoque, qui ΄ 


poft annum reparata falotis MC C C C E fuerunt Medici, 
colbgere &in- Theatrum producere.;, ioco 
C VU Κ᾽ ! Ie 


a Nazionale Centrale di Firenze 


puesim vero-Alexin vocaffe, Idem &in Medicisiftis 3Poip 
tis fa&um credere licet. Ex Chemicis quidem omnes illos 


The ροϊ νερὰ Eryrbr ai 


Stderumá, micantium 


ΠΝ | τ Sbducaz numerum priui s - zb 
IH | | | quàm omnes nobis fiftat. . s : | ea 
| i | Poffet autem quis putare; a&uriegiffe Parentem men rt, € 
ἯΙ cum jam tum non pauci egregii Viri ifti opera vacaverint. Y T 
Nemo enim harum rerum curiofus temeré ignorat, fimile: "hi 
^ quid conatos Ozzexem Brusfel/fum , Syzpber tanum Champeg iut, | '*f 
à Robertum. Conflautinum , Jftaelem Spachiupa , Pajchalem Gallum , CENE | 
Jlobanuem Scheuchium , Pezrum Caffellanum ,. VVelfgaugum Iuftupo, | "n 
Joanuem Neandrum4,oanuem Autenidem Vander Lzsa2eg, Werum Re 
de prioribus tribus nihil dicam , quos diligenter licet inqui- | -— 
fitos fortuna in anus Parentis pervenire. noluit, Quid | tà 
Er vlgang us Iuffus , quid lohannes Neandaer, 1e in Chronologia Me- qu 
* dica ,hic in Naza/zzus Meatezne prxftiterint, ex iis liquidum —— | -dei 
erit, qux à Parente fubinde notabuntur, uterque alioquin Εἰ - de 
laude fua non defraudandus. Peru Caffelanus non male,nec | qu 
| | jndocté rem exoríus eft, fed in pauciflimis fübftitir. | ad 
ATE ! | fummus Vir Ze£. GerZ, Foftus de Medicis congeffit libro de fp 
| a Philofophia pofthumo capp. xr. xir. xttt. xiv, ütut egregia, Jem 
δ; pauca tamen etiam funt. Reliqui utilem quidem operam pr 
El Ow . uix A aliud fpe&arunt, arque iis tantum labore an 
E o infervire voluerunt, qui nomina Auctorum & fcripta, du 
| t ac quoties quibusque inlocis eatypis excuía , aut recufa fne- tel 
ra rint,neife defiderant. Vt idcirco hoc feculo pra lari qui. ac 
|" ? dam & publico bono nati Viri eam ad fe curam adhuc perti- La 
[E | mere judicaverint. . Inter quos primo loco poni meretur. d. 
HI Thomas Reineftus, Cum illiinftitutum Parentis mei per litte- ra 
| ras fignificatlet Vir longe do&iffimus, amicus nofter, 72545 cel 
! . — wes Verfus , ita refpondit Reinefius anno 1653. ΟἿ, vAMeiZessig dic 
| emwudTia ff mifetis , immane quantum ne ttbi devinxeri. Video pu 
eum celere fecretiores litterae effe, $ πολ δήμῳ £a, Veterum Me- du 
dicorum bifferiam poit. Brunfeifittn , Champegium, uec e $ μὴ 

fap» κε 


; * Fue 


Early European Books, Copyright Ὁ 2011 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
CFMAGL. 1.7.93/c 


Early European Books, Copyright O 2 
F th 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7 


"δι 


AReinefium 


4 


«eandem meditari ex fide 
Hhius eandem pre multis alis tradere 
uoa, claberatam eam 
derioq, plurium Jatifa 
dem de Zei»e/fo judicio pl 


quog .-Germanorum in boc litterarum 


Tuc bium , Caffelanum, qui loc feculo Jferipffe, C Mealicarum Biblia: 
abecaram compltiateres, dicerere Cf" tpfe tentavi, Neg lzgenter eutm 
c6 gum eruai'Honis tracfarun, , qutqui manum admoverans, E 
"effe , Plnti, Galeni, Celii Aureliani , AElii Oribaffi 
erui ,ueminiobfervatos, 
- hift, Philof. cap. 8. cu 
giflet : Sed bec poris 
T&m Medicorum. Hifor: 
manibus bADuIt . fed morte 


Jeriprss tráultos 
Joh. Jonfius; vir eruditus, I. 2. de fcript. 
m de fcriptoribus quibusdam Medicis 
; inquit, za e/rquenda funt , qui prifco- 

am Tradunt ,quam lob.Henr. Meibomitias fub. 
prareptus tmperfecfam ali veliquiz, 
rum genere dacf fium, 
dignis cognovi : qui quanto. erudrtins e$- fo 
queesz , vYanto-majore cura 
propediem publicandam eur aráram effe , deffa 


Afurumcerto fumus perfvaft,  1n:quo qui- 


ané cuopsoO- Ie/te fum: fed. nunc 


quidem incomparabilis;ille Vir tot operibus orbi erudito 


adhucpromiffisimmortuus:eft, nec 
Íperandum fit,'tuihi conftat. 


a&tumque intalibus judicium vel ex noviffimisin Dio 
Laertium notis perfpexerit. In-ceadem Parifienfi ür 
lippus Labbeus , propter varia.ad rem librariam bibliotheca- 


riamque pertinentia egregiafctipta, 
celeberrimus ante. hoc fexennium: 
dicorum hiftoriam à fe dudum.congeftam effe 
publicandam. Verum necilla hactenus prodiit, quamvis du- 
du [ἢ δίποαν ασμαίτιον ali 
in hisrebus eruditi 


, 


quid.-deHiftoria Medica 
« ier ve edi 1 aga "Supereft vero adhuc; & exor- 
m rieyrgioriam AEeiazusc Menag iu qui püblico dui 

proniifit Medicorum Hiftoriam , oi Se mes ini 
ante'hos fex annos przfenti mihi 
4dum.prodierit. Illum veró huic- 
telligit, qui variam illiuslectionem 


fpem fecit, quamvis nec 
operz parem effe facile in 
; excellens ingeuium;fub- 


enem 
Phi- 


qua dudum publicavit, 
prafenti aem fecic Me- 
& aliquando 


quodde Vita Galeni ediderit, unde ejus 


enemcolligere licet. Quomodo Cl. Vir 


Pers Lambecius vata fua — Literarie Medicorum 


rue 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 


quoque 


Ld 


H - 


——Ó—RÓM 


— mc oe B i 


M 


LJ 
' * 
εἴ 


n quoque inferere volüerit; ex Prodrofto patet: verum eam |: bu 
| ἯΙ sine nontam cito abíolutam. iri perfvati fumus,cum prz- «t 
Mi 'rtim alios de Bibliotheca Vindobonenfi labores nunc illi ve 
| | fub. manibus effe intelligam. Hermapme  Conringim nofter, cu 
m ὁ πανον üti non pauca ad omnem hiftoriam rei literaria vitas. d 
ἯΙ que cruditorum pertinentia congesfit,ita de Medicislongé | hi 
| plurima egregie obfervavit, ur cuivis ex variis ejus fcriptis , [ 
j ubi ποιρέργως taliatractat apparet. Seorfim tamen de Medicis Íc 
T aliquid edere, cum ἃ Parente occupatum laborem fciret ,no- I tc 
4 luit, neque nunc alia ipfius curz,ut id agat, permittunt. ὩΣ 
hi ... Quamvis autem non inviderem, fi alius aliquis , Vir eru- 3 
A ditus,ex hoc muftaceo laurcolam quaereret; imo jam tumjedi- —— | ' 
Ji ta illa Cii, Virorum modo memorata fcripta optarem , au. ᾿ 
j | ^— fim tamen ctiam de Parentis mei opere feculo noftro ali. 
ni quid polliceri, ejusque publicationem brevi promittere: cug | H 
Ὶ | tamen ba&enus nondum prodierit ;jam cauffas dicám. Equi- M lu 
[ΠῚ dem quadraginta jam δὲ quod excurrit anni funt, ex quo | 2i 
Η primum Parens meus illioperz manum admovit , fed lente i re 
T admodum procesfit negotium, | Obftabant enim in ampla fu 
P. & populofaurbe ZsZerz , ubi fedem fixerat; ex multitudine . sid 
[5 decumbentium occupationes quotidiane. Horatiana illa HB 
rl huc accommodare licet :.— | Vg owe fc 
| n | Hic vifum vecat , bie auditum triffía , reri B. 3 n 
a Qrinibus officits cubat bic im colle Quirini y P! 
ἢ | — Wraus Tiberim longó eubas bie prope Cafarzs borra, ΟῚ 3 lu 
[ἢ | Me extremo in Aventino , vifendus uter4,, ΜΕ ΟΕ" P 
2.3 Neque id una amt altera die: fed cottidie volvebatur hic [ f 
2 Rhombus,& redibat later acits inerbemo,  Aitproinde hista- - lE 
| ' | . Bibus nullum aliud, nec plus temporis impendere potuerit : 
: quàm quod zgrotantibus fuffurari, & ad lucernam demetiri [ s 
licuit || Quamvis his ipfis laboribus difficultates & tadia in j 8 
Medicina: facienda [^ εὶς non parum levaret,. feque. iis ἢ X 
| quodammedo reftaurarct:) ceu folent athlete remifla- quie ᾿ i 


i b. ) τ ἢ ΄ » M busdam: 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 


uced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7.93/c 


mpm À ττὕπιὌνὕ 


impe 


deo —— — 9 con c 9 


— m -— —À 


.- 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7 


m 7 courtesy of the Biblioteca 


busdam temporibus ciborum atque exercitiortim certa ne«- 
ceslitate orio.& jucundioribus epulis refici. Non parum 


vero etiam turbabant morbi ; & dolores arthritici, quibus 
cum quotannisei conflidtandum erat, eptaditiure tne 
do, quod domo egredi probiberént, tempus commodum 
his ftudiis fuppeditabant. Praterea vivebat in loco, ubi 


paucaex aliorum bibliothecis fubfidia habebat, propriáque 


Écré contentus effc cogebatur, unde in multislocis non po- 
terat mon harere,  Accedebat operis ipfius varietas, diffj- 
cultasque.. | 
JFroute exile negotium s 

Er aignum puerus putesz | : 

uccelju labor. arduus... | 

Ncc tracfabilepondus esf, | 
His decausfis abjicere fzpe opus, & tenebris damnare vo- 
luit, fecisíetQue etiam, n reftitantem incitatlent Viri magni 
& hujus rei intelligentes , & , ut,fidem exfolveret , prafta- 
retqQue, quod promifitfet,monuiffenr, Inter quos precipui 
fuerunt, nunquam fise przfatione honoris nominandi, 
Hugo Grorius , Claudius Salmafiua , Hermannus Conringium , Caffar 
Hof/wanuus. Perrexitigitur in materia diffufa & multis ob- 
fcuriratibus involuta, ὃς feré abfolvit, quatuor, ceu fupra 
memoravi,libris. .Et, quamvisnon ignoraret , multos, fcri- 
ptores diligentiam fuameffugitfe, tamen folabatur fe illo.Co- 
lumelle : 7» 74224 /y/va £oni venateris ei indaganter feras come. 
plures capere , nec cuiquam eulpeest, non omuescepiffe o. Ideoque 
fi unum tantum aut alterum annum fatavitam prorogaffent, 
ipfe edidiflet, erat enimin receníendo opere quotidié occu- 
patus. Cum veroanno quinquagefimo quinto hujus feculi 
euris, laboribus , morbisque confectus moreretur, mihiuni- 
co heredi mafculo cedere id opus voluit, ca lege ut matu- 
raztate maturoque aliquando judicio recenferem, recenfi- 
tunQue publicarem: ego veró tum fextum tantum & de- 
| ig Β 2 .- . «ummum 


Nazionale Centrale di Firenze 


* 
“ον πος ον 


᾽- 


"ar eet me om 


Pp tM NI áHÓ"á . —- e 
9 — ——— m » * 
diff τ" Ἀν ΟΣ 7 * 2 ^ 
- Va ITE "mE VEI -— - 
—— PoÀ— DÍA 


- 
- ΣᾺΝ 


M. ens 


s 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. 
uced by courtesy of the Biblioteca N 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7.93/c 


LDr*I3 pe 
dba Ttt aie κ᾽ 


mm annum: complevéraih. / Noverat enim; opis illud. 
1mam manum adhuc defiderare, & extare non paucis in: 


locis lacunas; propter defe&um: potisfimumlibrorum: nàtas;. 


quas fu pplerialiquando à me volebat. Egovero nihil prius. 

r2ou1, quam » ut; quod pietas ipfa requirebat; illi- Parentis: 
voluntati, & eruditi erbis exfpe&ationi fatisfacerem :ideos 
que de illofupplendo augendoque nunquam nn copitavi;. 
Etvero aufim dicere ;|non penitenda quaedam interea à me 
— efle , praefertim , dum primarias Europa biblio-. 
dandole posínt.. Cis &llldeondis in e 
decim à Parentis obituanno Fired € cis ty 

: [5 obitu: s non paucos etiam publicis ty-- 
pis excuíos effe libros, unde augerihac hiftoria postit.. De 
uno tamenhicimprimis apud teconquericogor. eruditisfi.. 
me Vir. Nullibi magis defecit. Parens, quam: in: Arabum: 
Medicorum hiftoria contexendá, quorum:tamen: nümerus: 


longe cft maximus, quique fi defuerint, minus perfectum: - 


quis opus hoc non immerito dicat; Quienim in illaoperz: 
aliquod pretium facere voluerit, & exa&am Arabica lingue: 
notitiam habere debet, & cum ipforum Medicorum Ara«- 


bum, tum illorum librorum copiam, qui de Vitis Arabum. 


Philofophorum & Medicorum iu Bibliothecis extare memo-- 
rantur, .Ab utraque autem deftitutum: Parentem: τη ἢ τὴ: 
libens fatcor:quiigitur itafuffenus (im, ut lapfüm ab €o €a-- 
veri potuiffe putem. Sollicitavit per literas multos pracla.. 
ros Viros, ut fubfidia fibi mitterent, fed partim inanibus. 
promisíis lactatus , partim fine fpe dimisfus eft. Qua ad 
hanc rem infola Bibliotheca Lugduno-Batava extent admi. 


 hicula à Ctt. Viris Ergenia Golog notisfimum tibi eftjomnia 


tamen haétenus inedita funt. — Exiftiniant eruditi füpereffe 
ibi etiam ez Cz/eg illum,qui doctisfimorum Arabum hifto- 
riam fcripfitfe memoratur à Gabriele & Johanne Maronitis 
sd'Geographiam Nubienfem. Sané Audor qui ibi extat, ;//» 

eris "T Abinbfei- 


fin 
co 
de! 
pr 
pr 


def 


del 
Rl 


me. 
bili 
tiur 
46, 
otl 


Allud' 


ds in! 


natas;. 


prius. 


entis: . 


ideos- 
Itavis. 


LET 
— MPa Qs i$ € 
ν 
, 
Ἁ 


4Abiobfeibea , alias Elaigbas Abmed δεν δ plürima ptoponit;. 


— fititulus mosnonfallit: non Medicos tantum Graecos »Hip- 


pocratis difcipulos , Galeno pofteriores; Alesandrinos (quo- 
rüm.forte biftoria- aliunde haberi poffet )-fed cx: Arabibüs 


| 605; qui àtempore manifeftati Islamifmiquiq; initio imperii 


Aibaflidarum: celebres: fuerunt, quique libros-Medicos; a 
liosQueex lingua Graeca in Arabicam tranftulerunt:: quibus: 
denique Babyloniorum; Barbarortim; Indorum. Afrorum ;. 
/gyptiorum, Syrorum Medicos fübjunxit.. Etveró memi- 
nr,meé cum Lugduni Batavorumante pluresannosviverem;. 
Virolongé celeberrimo: Zzza£o Gelie:non tantum de his thes 
fauris publicandis vellicare aurem', fed & rogare , ut fi quae 
fingulária de Medicis: Arabibus: legiffet , annotaffetque; ea. 
conimunicare mecum vellet; fuis à melocis cum praefatione 
debitihonorisinferenda: Verüm:meprafente. quidem inter 
promiffa res ftetit; nec quicquam impetrareponi: nunc vero: 
propter optimi viri obitum; inde fperare nihil licet: 4»dreas: 
4ipagut, vir, doctus praef. Interpr. nom. Arabicor. Avicenn. 
Medicorum δὲ Philefophiorum- Arabum Hiftoriam Latiné fe 
tranftuliffe fcribit: verum cujus illa fuerit, δὲ quo pervene« 
rit, juxtacumignariffimisfcio: Editameffenon arbitror. : 


 - Solius ZeZannz Leoni , cujus Hiftoria Africata extat; dea. - 


refcriptum-habemus. Equidem dicirion poteft,quantoillius 
defiderioflagraverim; ex quo: & ab ipfo in Hiftoria Arabica. 
nremorari δὲ Excerptaejus quedam à Gerh. Joh. Voffio libro 


 dePhilofophia ad duci obfervavi:. "Tandem indicio: Cr. Joh; 


Rliodii adScribonium LarguminillluftriMedicea Bibliotheca 
extare deprehendi: Cum veroantepluresanrosFlorentiz per: 
menfes aliquotharerem,do&iffimorumqueillicvirorum;no: 


bilitate' incertum: generis am virtute δὲ eruditione preftan- 


tium magis, Carol? Dari; Cavulcanti, Redi, Givaldi, Strox3i, Mal- — 
liabeci Converfationefruereranomtantum moxad ipfam Bibli- 
othecam liberrimus patuit- aditus, fed & Leonis Hiftoria: 

B3 deícri-- 


Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC 


Images rej 
[e "rell 


prod 
LA 


uced 7 courtesy of the Biblioteca 


Nazionale Centrale di Firenze 


onm - 


1 
| 


| 
| 
Ι 


P 


4 
4 
l 
1 '* 
1 Pu 
I T 
EN 
HI ἢ 
$5 
rU! 
^ 
ὰ 
4 
W 
n 
| 


NM a 


À 


: —À 


Selcribenda mihi oblata eft,quai eum MSto Codice diligeriz 
«cscontali Extatile Pluteo xXxv1. habentur; incopíc Co-. 
dicequidam Orphei & Procli Hymni foluta orati one,&, prae 
terhanc clarorum virorum hiftoriam, ejusdcm Lconis quie. 
dam de Arze Medica Arabum ,eju sQueinventore Zíe^aLl Ini pía 
hiftoria prater viginti-octo Arabas, quibu: totidem capita ἐς: 
ftinantur, quinque quoque Hebrzi, viri przclari, defcribun- 
tur. In quatuor autem capitibus quzdam deíideranturin 225. 
& 25. defectustantum aliquis eft, 23. autem & 24. plane deeft, 
Unde autem fuppleri hic defe&us poffit, non video » cum, 
quod equidem fciam ,nonextet alibi exem plar ,quod.non ex 
Florentino Códice defcriptum fit, Nam.& quiz Voffius ex- 
cerpta habet, hinc fine dubio deprompta, Florentinumqui- 
dem ex Archetypo defcriptum εἴς, in calce libelli memora- 
tur,ubiautem illudarchetypumextet, non dixerim, Trans- 
lationem ex Arabico e(le fatis patet, five Au&or ipfe trans- 
tulerit,five alius quis, quomodo Arabia ejusdem Leonis Ara- 
bicé confcripta non abipfo in linguam Latinam, fed à Johan- 
nc Floriano translata eft... Quod autem Arabicum ipfum 
alicubi fuperfit;inon conftat, nififortein Vaticana Bibliothe. 
ca lateat;inibi repofitum à Leone X. Pontifice, qui patronus. 
illius fuit, nomenque Chriftiano fa&o de fuis.dedit. Ante - 
ense annos bunc librum edidit Cr, Zézrzzgerus, & Biblioth. 
2.p-426. inferuit, utita ab omnibus jam legi poffit, Scribit fi- 
biab Amico exlItalia oblatum, nec quicquam przterca addit, 
cgo verocertus fum , ex eopfe, quem dixi; Codice Florenti- 
nodepromptum ξηνὸ adeum miffum effe, Non pznitet au- 
tem,ne nunc quidem poft fa&am ab Hottingero publicatio- 
nem,impenízin defcribendo operz. Nonnulla enim ab illo 
defcriptore omiffa funt, quz in MSto habentur, quzdam 
» Quicem non magni adeo momenti, alibi tamen non parvam 
in annorum notatione variationem deprehendi, Verdm | 
enim yero,quamvis mult3 egregia nos doceat hic /eZagze; Leo, 


per 


E 
rm —— —— 


Early European Books, Copyright O 2 
F th 


uced 7 courtesy of t 


Images reprod 
CFMAGL. 1.7.93/c 


e Biblio 


per illius tamen fcriptum omnes ftrupufos füblátos nem 
dicere audebit, | Quin ipiis praterea; quiin Arabum fcriptis 


, €itantur non parva difficultas occurritdum interpietesminus 


xt&& nomina propria, alii étiam aliter ; Latiné reddunt; aut 


| Latinas icr ininationes in fine addunt, ^ Recurri utiquc de- 


beret ad fontes, qui in Bibliotbecis Illuftribus habentur,fed 
illi quidem coníuli nifi à peritia linguz inflru&o non pos- 
Íunt, Eaveró ne: mihi adeft, nec Parenti,ut jam tum antea 
faífus fum, fuit. .3n qnibusdam conje&ura aliquid licet ad- 
fequare. [τὰ Arcigeze/ & Artigeneffà Rhafe citatus l.v. cone 
HREnt C. r, GcArcagasrr C. 11r. item Zreagenifius |. vi.c.1, non 
tantum unus idemque funt ,fed & nullus alius,.quam atrzZize- 
865 Tiepiusà Galeno, &ex hoc Arabibus adductus, ἀγαόαίδη ἃς 
Fréiattut ibidem loci, quis alius cft, quam Orióafus ὁ Ancit- — 
Jfusy o dnriliftus y «atiles val Ameis apud cundem Rhafin l.11. 


SV. Ce VI, Eft nay. Abolpnifén Y. vix. c. vui. interpretor polt 


aum. Filogorus & Filogorifius forve eft Phidagrius : Baladius , Pal- 
indivs, Qualiamonfttafe ftudiofe notaffe, & in fcenam zali- 


|" quandopredu&urum promifit Reinefius, | Inaliis conjectu- 


ra fallit... Quorundam veró Arabum nomina fono fibi invi- 
cemtam funt vicina, ut unus pluresve iis fignificentur, diju- 
dicarincequeat. Exhis difficultatibus, Vir πολυγλωϊτωώζτε. ἢ 
me expediveris, rem praeclaram feceris. Non dubito , quin 
longe plurimacirca Arabes Medicos obfervaveris cumque 
ingenio & judicio:-polleas, & lingua peritia fis in&ru&us, nec 
defint fcripta ipfa multa aliisre&ius docere nos posfis, Que 
fi commiunicare aliquandovolueris, ut appendicisloco, aut 
a placeat , Syntagmati Parentis m-í acce- 
ant,nanpublicum tantum plurimum, fed me imprimis tibi 
devincies. Statenimjam fententia, maturare quantum licet 
editionem, ' Vrgent me quotidie dodi Viri, nec feré ex Gal- 
liaa magno illo Medico & Polyhiftore Gwideze Patio litteras. 
accipio; quin de Hitteria Medica me moneat, Quod yero nec 
| | — dum. 


est LLC 


a Nazionale Centrale di Firenze 


Early European Books, Copyright Ὁ 2011 ProQuest LLC. 
[ N 


dum prodierit, antehac quidem vita; imea defultori a,peregri- 
nationibusmagnam partem per a&a, in caufla fuit, deinvero;, 
LO Profesfionem .Medicam in hac: Academia Julia 
Íufcepi;difficiles interinitia & continui labores ;.dum.Audi- 
torum profectus maxima merito:nóbis:habendz eii rátio, 
operaque danda;ur nop tam benéfcripfiffe libri, quàm bené 
docuitle difcipuliteftennit.-: :Anatomica przfertim , qu& à 
smenunctractantur, ftudia vel fola, experimentorum'& nova- 
rum. obfervationum varietate, longe plurimum:temporis fibi 
pofcunt. | ; | 
Interim , dum hzc mhi curz funt,;nonpoffum non; 
Clarisfime Vir tuum quoqüe Infürutum laudare ;utque in- 
gens illud , Artique.Medicz maxim -profuturum volumen; 
quodpromittis, abfolvere posfis,vitam longam viresque in- 
tcgras apprecor. Si juvare alicubi te à:me poffe putaveris., 
 *nunquam.deero,quijuxta tecum»publico bono:ftudia mea 
devovi. Sunt. & penes. me:non contemnenda quadam prz- 
ftantiumMedicorumfcripta/Confilia;Obfervatiónes &c.qus 
omnia publicarinon prohibébo (d95tsc εἶναι: δὲξ ait θύρας ) τις 
ThefaurusEsperientiz Medicz;ultima parsmagni operis tui, : 
velillaleviculaaccesfioneaugmentetur. «Quàmenim.de liu. 
jusreiutilitate tibi.confentiam, velexilla.E piftolamea patet, 
quamantcehos quatuor annosad Cr. Hermannum: Conerding: 
fcriptam Bootii Obfervationibusame editispramifi:/Sed non 
moror tenunc diutius, Vir praftantisfime. Vale igitur, & 
aficáumtuum porrointegrummihiferva. .Egoyquemcer- 
ta opinione doctrinz & virtutis.zftimare τρί» colere:mon 
dc(inam , quamdiu & huic &illi pretium-ponere fcivero. Da. 
bam Helmaftadii in Academia Julia 1v. Kalend. Februat, 
AnnoMpcLXxIix οἷδε id.